RİSALE_İ NURDAN

Aşağa gitmek

kalp RİSALE_İ NURDAN

Mesaj tarafından gönülçelen Bir Cuma Nis. 09, 2010 10:47 pm

Vermek istemeseydi, istemek vermezdi.

--------------------------------------------------------------------------------
Bismillah, her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız.


--------------------------------------------------------------------------------
Sineğin gözünü halkeden, Güneşi dahi o halketmiştir.


--------------------------------------------------------------------------------
En bedbaht, en muzdarib, en sıkıntılı; işsiz adamdır. Zira, atalet ademin biraderzadesidir; sa’y, vücudun hayatı ve hayatın yakazasıdır.


--------------------------------------------------------------------------------
Cennet ucuz değil , cehennem de luzumsuz değil !

--------------------------------------------------------------------------------
Allah ı tanıyan ve seven zindandada olsa bahtiyardır , Allah ı tanımayan saraydada olsa zindanda dır.

--------------------------------------------------------------------------------
Madem o var. Her şey var !

--------------------------------------------------------------------------------
Ebedî ömrün önündedir. O ömr-ü bakîde göreceğin rahat ve lezzet ancak bu
fâni ömürde sa´y ve çalışmalarına bağlıdır.


--------------------------------------------------------------------------------
İnsan, ipi boğazına sarılıp, istediği yerde otlamak için başıboş bırakılmamıştır;
belki bütün amellerinin suretleri alınıp yazılır ve bütün fiillerinin neticeleri
muhasebe için zabtedilir.


--------------------------------------------------------------------------------
Bu insan ebed için halkedilmiş ve ebede gidecektir. Bu dünya ona bir
misafirhanedir ve ahiretine bir intizar salondur.


--------------------------------------------------------------------------------
Sizdeki gençlik kat´iyyen gidecek. Eğer siz daire-i meşruada kalmazsanız,
o gençlik hem dünyada, hem kabirde, hem âhirette kendi lezzetinden çok
ziyade belalar ve elemler getirecek.


--------------------------------------------------------------------------------
İman hem nurdur hem kuvvetdir. Evet hakiki imanı elde eden adam, kainata
meydan okuyabilir.


--------------------------------------------------------------------------------
Beşerin vahşet ve bedevilik zamanlarındaki bir kanun-u esasîsine medeniyet namına dine hücum edenler, irtica ile o vahşete ve bedeviliğe dönüyorlar.


--------------------------------------------------------------------------------
Gençlik hiç şüphe yok ki gidecek. Yaz güze ve kışa yer vermesi ve gündüz akşama ve geceye değişmesi kat´iyetinde, gençlik dahi ihtiyarlığa ve ölüme değişecek. Eğer o fâni ve geçici gençliğini iffetle hayrata istikamet dairesinde sarfetse, onunla ebedî, bâki bir gençliği kazanacağını bütün semâvî fermanlar müjde veriyorlar.


--------------------------------------------------------------------------------
Bu zaman cemaat zamanıdır. Ehemmiyet ve kıymet, şahs-ı maneviye göre olur. Maddî ve ferdî ve fâni şahsın mahiyeti nazara alınmamalı. Hususan benim gibi bir bîçarenin kıymetinden bin derece ziyade ehemmiyet vermekle, bir batmanı kaldırmıyan zaîf omuzuna, binler batman ağırlığı yüklense altında ezilir.


--------------------------------------------------------------------------------
Bütün mevcudat, Lisan-ı hâl ile Bismillah der.


--------------------------------------------------------------------------------
Eğer yüksek hakikatları yakından temaşa etmek istersen, git fırtınalı bir denizden, zelzeleli bir zeminden sor. «Ne diyorsunuz?»de. Elbette «Yâ Celil, Yâ Celil, Yâ Aziz, Yâ Cebbar»dediklerini işiteceksin. Sonra deniz içinde ve zemin yüzünde merhamet ve şefkatle terbiye edilen küçük hayvanattan ve yavrulardan sor. «Ne diyorsunuz?» de. Elbette «Ya Cemil, Ya Cemil, Ya Rahîm, Ya Rahîm» diyecekler (Haşiye). Semâyı dinle. Nasıl «Ya Celil-i Zülcemâl»diyor. Ve arza kulak ver. Nasıl «Ya Cemîl-i Zülcelâl»diyor. Ve hayvanlara dikkat et. Nasıl «Ya Rahman, Ya Rezzak» diyorlar. Bahardan sor. Bak nasıl «Ya Hannan, Ya Rahman, Ya Rahîm, Ya Kerim, Ya Lâtif, Ya Atûf, Ya Mûsavvir, Ya Münevvir, Ya Muhsin, Ya Mü-


--------------------------------------------------------------------------------
Ehl-i îman için ölüm, vazife-i hayat külfetinden bir terhistir; hem dünya meydanındaki imtihanda, talim ve talimat olan ubûdiyetten bir paydostur; hem öteki âleme gitmiş yüzde doksan dokuz ahbab ve akrabasına kavuşmak için bir vesiledir; hem hakikî vatanına ve ebedî makam-ı saadetine girmeye bir vasıtadır; hem zindan-ı dünyadan besatîn-i cinana bir dâvettir; hem Hâlik-i Rahîminin fazlından kendi hizmetine mukabil, ahz-ı ücret etmeğe bir nöbettir. Madem ölümün mahiyeti hakikat noktasında budur; ona dehşetli bakmak değil, bilâkis rahmet ve saadetin bir mukaddimesi nazarıyle bakmak gerektir. "Lâyemut değilsin, başıboş değilsin, bir vazifen var. Gururu bırak, seni yaratanı düşün, kabre gireceğini bil, öyle hazırlan."


--------------------------------------------------------------------------------
Bu zamanda en büyük bir ihsan, bir vazife,

imanını kurtarmaktır, başkalarının imanına

kuvvet verecek bir surette çalışmaktır...


--------------------------------------------------------------------------------
Mevlevî gibi zerreyi döndüren kim ise, müteselsilen mevcudatı tahrik edip, tâ şemsi seyyârâtıyla gezdiren aynı Zât olmak gerektir. Çünkü kanun bir silsiledir; ef´âl onunla bağlıdır.


--------------------------------------------------------------------------------
Hem hangi kanunla zerreyi Mevlevî gibi tahrik ederse, aynı kanunla küre-i arzı meczup ve semâa kalkan Mevlevî gibi döndürüyor. Ve o kanunla âlemleri böyle çeviriyor ve manzume-i şemsiyeyi gezdiriyor.


--------------------------------------------------------------------------------
Oruç çok cihetlerle hakiki vazife-i insaniye olan şükrün anahtarı hükmüne geçer.

--------------------------------------------------------------------------------
Küfür bir fenalıktır, bir tahriptir, bir adem-i tasdiktir.

--------------------------------------------------------------------------------
Nasihat istersen ölüm yeter. evet, ölümü düşünen, hubb-u dünyadan kurtulur ve ahiretine ciddi çalışır.

--------------------------------------------------------------------------------
İman, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi iman ve duadır.

--------------------------------------------------------------------------------
Bu kainatta görünen bütün güzellikler öyle bir güzelden geliyorki,bu mütemadiyen değişen ve tazelenen kainat,bütün mevcudatiyle ayinedarlık dilleriyle ,o güzelin cemalini tavsif ve tarif eder.

--------------------------------------------------------------------------------
Gıybet odur ki, gıybet edilen adam hazır olsaydı ve işitseydi, kerahet edip darılacaktı. Eğer doğru dese, zaten gıybettir. Eğer yalan dese, hem gıybet, hem iftiradır; iki katlı çirkin bir günahtır.

--------------------------------------------------------------------------------
Ey nefis! böyle ebleh olmamak istersen : Allah namına ver, Allah namına al, Allah namına basla, Allah namına isle, vesselam.

--------------------------------------------------------------------------------
Bu zamanda insanlar, ihsanını, muhtaçlara çok pahalı satarlar.


--------------------------------------------------------------------------------
Madde rikkat peyda ettikçe,hayat şiddet peyda eder.

--------------------------------------------------------------------------------
Lillah, livechillah, lieclillah rızası dairesinde hareket ediniz. o vakit sizin ömrünüzün dakikaları, seneler hükmüne geçer.

--------------------------------------------------------------------------------
Ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde, fani dünyada bıraktığın eserlere de kıymet verme.

--------------------------------------------------------------------------------
Büyük işlerde yalnız kusurları gören, cerbezelik ile aldanır veya aldatır.

--------------------------------------------------------------------------------
Sadaka nasıl mal ile olur. ilim ile dahi olur. kavl ile, fiil ile, nasihat ile de oluyor.
--------------------------------------------------------------------------------
Ölüm firak değil, visaldir, tebdil-i mekandır, baki bir meyveyi sünbül vermektir.

--------------------------------------------------------------------------------
Biliyor musun vesvesen neye benzer? musibete benzer. ehemmiyet verdikçe şişer. ehemmiyet vermezsen söner.

--------------------------------------------------------------------------------
Hırs, hasaret ve muvaffakiyetsizliğin sebebidir..

--------------------------------------------------------------------------------
Hırs, sebeb-i mahrumiyettir; tevekkül ve kanaat ise, vesile-i rahmettir.

--------------------------------------------------------------------------------
Nihayetsiz hacat-ı insaniyeyi ihsan edecek, ancak nihayetsiz bir kudret ve muhit bir ilim sahibi olabilir. öyle ise, mabudiyete layık yalnız odur.

--------------------------------------------------------------------------------
Dehşet aldığın zaman, ibrahim hakkı gibi ´mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler´ de, pencerelerden seyret, içlerine girme.

--------------------------------------------------------------------------------
(allah) , hem hakim´dir, hem rahim´dir. mülkünde istediği gibi tasarruf eder, çevirir.

--------------------------------------------------------------------------------
Mü´min olan bir insanın dünyanın kuruluşundan sonuna kadar uzanan manevi bir ömrü vardır.

--------------------------------------------------------------------------------
Ruhuna, vicdanına nokta-i istimdad ise ancak ahirete olan imandır.

--------------------------------------------------------------------------------
Ey insan! senin nokta-i istinadın, ancak ve ancak allah´a olan imandır.

--------------------------------------------------------------------------------
Bilerek zarara razı olana şefkat edip lehinde bakılmaz.

--------------------------------------------------------------------------------
Felsefe, herşeyi çirkin, korkunç gösteren siyah bir gözlüktür. İman ise, herşeyi güzel, ünsiyetli gösteren şeffaf, berrak, nurani bir gözlüktür.

--------------------------------------------------------------------------------
Size yeşil ağaçtan ateş çıkaran bir zat, çürümüş kemiğe hayat verebilir.

--------------------------------------------------------------------------------
Şu vesvese öyle bir şeydir ki, cehil onu davet eder, ilim onu tardeder. tanımazsan gelir, tanısan gider.

--------------------------------------------------------------------------------
İnsaniyetin cihazatı, hayvan gibi hayat-ı dünyeviyeyi kazanmak için verilmemiş.

--------------------------------------------------------------------------------
Zalim izzetinde, mazlum zilletinde kalıp buradan göçüp gidiyorlar. Demek bir mahkeme-i kübraya bırakılıyor.

--------------------------------------------------------------------------------
Birşeyden uzak olan bir kimse, yakın olan adam kadar o şeyi göremez. ne kadar zeki olursa olsun.

--------------------------------------------------------------------------------
Dünyanın lezzetini, zevkini, saadetini, rahatını isterseniz; meşru dairedeki keyfe iktifa ediniz. o, keyfinize kafidir.

--------------------------------------------------------------------------------
Bu latif, nazik masnuatı o kuru ağaçlardan ihraç eden kudrete hiç bir şey ağır gelmez.

--------------------------------------------------------------------------------
Bu meydan-ı imtihanda olanlar, başı boş değiller; saadet sarayları ve zindanlar onları bekliyorlar...

--------------------------------------------------------------------------------
Şu koca kainat sarayının bir ustası var. o usta onu bilir, görür, yapar, idare eder.

--------------------------------------------------------------------------------
Cesed ruhun hanesi ve yuvasıdır, libası değildir.

--------------------------------------------------------------------------------
Cennet adamlar istediği gibi, cehennem de adam ister.

--------------------------------------------------------------------------------
Bilirsin ki: en ziyade insanı tahrik eden meraktır.

--------------------------------------------------------------------------------
Tevekkül, kanaat ve iktisad öyle bir hazine ve bir servettir ki, hiçbir şey ile değişilmez.

--------------------------------------------------------------------------------
Lezzet-i hizmet-i imaniye her kederi unutturur.

--------------------------------------------------------------------------------
Cennet-cehennem, şecere-i hilkatten ebed tarafına uzanıp eğilerek giden dalın iki meyvesidir ve şu silsile-i kainatın iki neticesidir .

--------------------------------------------------------------------------------
Bir sene bu risaleleri ve bu dersleri anlayarak ve kabul ederek okuyan; bu zamanın mühim, hakikatlı bir alimi olabilir

--------------------------------------------------------------------------------
Zira, kur´an-ı hakim, her zaman kıyametin acaibini tehdit suretinde zikrediyor, "göreceksiniz" diyor.

--------------------------------------------------------------------------------
Kanaat ve iktisad; maaştan ziyade sizin hayatınızı idame ve rızkınızı temin eder.

--------------------------------------------------------------------------------
En mühim, en lüzumlu, en selametli olan imana hizmet cihetini tercih ettim.

--------------------------------------------------------------------------------
Bu dünya fanidir. en büyük dava, baki olan alemi kazanmaktır. İnsanın i´tikadı sağlam olmazsa, davayı kaybeder.

--------------------------------------------------------------------------------
Benim boynumda veya koynumda bir akrep bulunduğunu biri söylese veya gösterse; ondan darılmak değil, belki memnun olmak lazım gelir.

--------------------------------------------------------------------------------
İnsanın akıl ve fikir meydanı öyle bir vüs´attedir ki, ihatası mümkün değildir, ve o kadar dardır ki, iğneye mahal olamaz.

--------------------------------------------------------------------------------
Kur´an yıldızlarına perde çekilmez. gözünü kapayan yalnız kendi görmez, başkasına gece yapamaz.

--------------------------------------------------------------------------------
Ahireti bilen ve dünyanın hakikatını keşfeden; aklı varsa pişman olmaz, yeniden dünyaya dönüp uğraşmaz.

--------------------------------------------------------------------------------
Kısa bir ömürde, az bir lezzet için; ebedi, daimi hayatını ve saadet-i ebediyesini berbad etmek, ehl-i aklın karı değil.

--------------------------------------------------------------------------------
Nev-i beşere rahmet olan kur´an ancak umumun, laakal ekseriyetin saadetini tazammun eden bir medeniyeti kabul eder.

--------------------------------------------------------------------------------
Madem rahim bir halıkımız var; bizim için gurbet olamaz. Madem o var, bizim için herşey var.

--------------------------------------------------------------------------------
Gençlik nimetine bir şükür olarak, o tatlı nimeti iffetle, istikamette sarf etmek lazım ve elzemdir.

--------------------------------------------------------------------------------
İslamiyetin menşei, ilim; esası, akıldır.

--------------------------------------------------------------------------------
Gıybet, ehl-i adavet ve haset ve inadın en çok istimal ettikleri alçak bir silahtır.

--------------------------------------------------------------------------------
(Cenab-ı hak) , korktuğumuz en büyük şeylerden daha büyüktür.

--------------------------------------------------------------------------------
Eğer malı çok seversen, hırsla değil, belki kanaatle malı talep et, ta çok gelsin.

--------------------------------------------------------------------------------
Dinin şiddetle men ettiği şey, fitne ve anarşidir.

--------------------------------------------------------------------------------
Hakiki bir müslüman, samimi bir mü´min hiçbir zaman anarşiye ve bozgunculuğa taraftar olmaz. Dinin şiddetle menettiği şey, fitne ve anarşidir.

--------------------------------------------------------------------------------
Bir adamın imanını kurtarmak ise, on mümini velayet derecesine çıkarmaktan daha mühim ve daha sevaplıdır.

--------------------------------------------------------------------------------
Hastalık seni tam uyandırıncaya kadar sabra çalış.

--------------------------------------------------------------------------------
Dünya için din feda olunmaz.

--------------------------------------------------------------------------------
Dünyanın yüz bahçesi, fani olmak haysiyetiyle, ahiretin baki olan bir ağacına mukabil gelemez.

--------------------------------------------------------------------------------
Sinek, tavuktan san´atça ileri geçmezse de, geri de kalmaz.

--------------------------------------------------------------------------------
Uyanmış, insaniyeti tatmış, müstakbele ve ebede namzet olmuş adam dinsiz yaşayamaz.

--------------------------------------------------------------------------------
Namazda ruhun ve kalbin ve aklın büyük bir rahatı vardır. hem cisme de o kadar ağır bir iş değildir. hem namaz kılanın diğer dünyevi mübah amelleri, güzel bir nyet ile ibadet hükmünü alır.

--------------------------------------------------------------------------------
Çok kıymettar nimetlerin makbul fiyatları, başta bismillahirrahmanirrahim ve ahirinde elhamdülillah demektir.

--------------------------------------------------------------------------------
(insan) , öyle bir kerim´e misafir olmuş ki, nihayetsiz rahmet hazinelerini ona açmış

--------------------------------------------------------------------------------
Herbir bahar, birtek çiçek gibi, gayet muntazam ve mevzun olarak zeminin yüzüne bir cemil ve celil´in eliyle takılıp koparılıyor, konup kaldırılıyor.

--------------------------------------------------------------------------------
Hadiste vardır ki, "bir tek adam seninle imana gelse, sahra dolusu kırmızı koyundan daha hayırlıdır."

--------------------------------------------------------------------------------
Kader adalet ve hikmetle iş görür.

--------------------------------------------------------------------------------
Herşeyde bir güzellik ciheti var ve rahmetin bir cilvesi var.

--------------------------------------------------------------------------------
Allah birdir. Başka şeylere müracaat edip yorulma!

--------------------------------------------------------------------------------
Merak, musibeti ikileştirir, maddi musibeti kalbde de yerleştirmek için bir kök olur.

--------------------------------------------------------------------------------
Asıl söz ise kur´an´ındır. Zira söz odur ve söz onundur, dinleyelim:

--------------------------------------------------------------------------------
Ey nefis! bil ki, dünkü gün senin elinden çıktı; yarın ise, senin elinde senet yok ki, ona maliksin.

--------------------------------------------------------------------------------
Hayat musibetlerle, hastalıklarla tasaffi eder, kemal bulur, kuvvet bulur, terakki eder, netice verir.

--------------------------------------------------------------------------------
Kabre girip uyandırılmamak üzere rahat yatamazsınız.

--------------------------------------------------------------------------------
Her cemal ve kemal sahibi, kendi cemal ve kemalini görmek ve göstermek ister.

--------------------------------------------------------------------------------
Her mü´minin namazı, onun bir nev´i mi´racı hükmündedir.

--------------------------------------------------------------------------------
Diyebilirsin, "benim rabb-i rahimim, dünyayı bana bir hane yaptı; ay ve güneşi o haneme bir lamba ve baharı bir deste gül ve yazı bir sofra-i nimet ve hayvanı bana hizmetkar yaptı; ve nebatatı, o hanemin zinetli levazımatı yapmıştır."

--------------------------------------------------------------------------------
Dua bir ibadettir. abd, kendi aczini ve fakrını dua ile ilan eder.

--------------------------------------------------------------------------------
Allah´ı tanımayanın, dünya dolusu bela başında vardır. Allah´ı tanıyanın dünyası nurla ve manevi sürurla doludur.

--------------------------------------------------------------------------------
Sünnet-i seniyyeyi bilen, katiyen anlar ki, edebin envaını, cenab-ı hak, habibinde cem etmiştir. Onun sünnet-i seniyyesini terk eden, edebi terk eder.

--------------------------------------------------------------------------------
Resul-i ekrem aleyhissalatü vesselam ferman etmiş: "Rabbim bana edebi güzel bir surette ihsan etmiş, edeplendirmiş."

--------------------------------------------------------------------------------
Şu koca kainat sarayının bir ustası var. O usta onu bilir, görür, yapar, idare eder.

--------------------------------------------------------------------------------
Madem ölüm var, kabre girilecek, bu hayat gidiyor, baki bir hayat geliyor.

--------------------------------------------------------------------------------
Ruhumun hanesi olan cismimin de hergün bir taşı düşmekle yıpranıyor.

--------------------------------------------------------------------------------
İslamiyet noktasında bu asır, gayet ehemmiyetli ve dehşetlidir.

--------------------------------------------------------------------------------
Bir elmayı bir adama hakiki rızık olarak vermek, bütün yeryüzünü bütün meyvelerle dolduran o zat verebilir.

--------------------------------------------------------------------------------
Fenalığı kendinden, iyiliği Allah´tan bil.

--------------------------------------------------------------------------------
Bu menzilden ayrıldığın gibi, bu şehirden de çıkacaksın, ve keza, bu fani dünyadan da çıkacaksın. öyleyse, aziz olarak çıkmaya çalış. Vücudunu mucidine feda et. mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.

--------------------------------------------------------------------------------
İman dahi hayata hayat ve ruh oldukça, beka bulur hem baki meyveler verir.

--------------------------------------------------------------------------------
Gördüm ki: ömrüm koşarak gidiyor, ahirete yakınlaşmış.

--------------------------------------------------------------------------------
Cenab-ı hakk´a hadsiz şükür ederim ki; beni bana beğendirmemiş, dehşetli kusurlarımı bana göstermiş.

--------------------------------------------------------------------------------
İmanı kurtarmak ve Kur´an a hizmet için, Mekke de olsam da buraya gelmek lazımdı. Çünkü, en ziyade burada ihtiyaç var.

--------------------------------------------------------------------------------
İslamiyet´te imandan sonra en yüksek hakikat namazdır.

--------------------------------------------------------------------------------
Ey insan! bilir misin nereye gidiyorsun ve nereye sevk olunuyorsun?

--------------------------------------------------------------------------------
Kainatı elinde tutamayan, zerreyi halkedemez.

--------------------------------------------------------------------------------
Bu dünya bir misafirhanedir.

--------------------------------------------------------------------------------
Ey bu yerlerin hakimi! senin bahtına düştüm. sana dehalet ediyorum ve sana hizmetkarım ve senin rızanı istiyorum ve seni arıyorum.

--------------------------------------------------------------------------------
İbadetin ruhu, ihlastır. ihlas ise, yapılan ibadetin yalnız emredildiği için yapılmasıdır.

--------------------------------------------------------------------------------
Ben nefsimi herkesten ziyade nasihata muhtaç görüyorum.

--------------------------------------------------------------------------------
Atmaca kuşu serçelere tasliti, zahiren rahmete uygun gelmez. halbuki serçe kuşunun istidadı, o taslit ile inkişaf eder.

--------------------------------------------------------------------------------
Çok iyiler var ki, iyilik zannıyla fenalık yapıyorlar.

--------------------------------------------------------------------------------
Evet, hakkı tanıyan, hakkın hatırını hiçbir hatıra feda etmez. Zira, hakkın hatırı alidir; hiçbir hatıra feda edilmemek gerektir.

--------------------------------------------------------------------------------
İnsanlar, ticaretlerini yapıp, vazifelerini bitirip ve hizmetlerini itmam ettikten sonra, yine onları gönderen halık-ı zülcelallerine dönecekler ve mevla-yı kerimlerine kavuşacaklar.

--------------------------------------------------------------------------------
Ya rabbi, ben senin isminin yardımıyla ve onun bereketiyle okuyacağım. Her şey senin kudretinle ve icadınla ve tevfikinle olduğu gibi, yalnız ve yalnız senin isminle başlıyorum.

--------------------------------------------------------------------------------
Bir mesele hakkında ispat edenin sözü, nefyedenin sözüne müreccahtır.

--------------------------------------------------------------------------------
Gel, ey hayata çok müştak ve ömre çok talip ve dünyaya çok aşık ve hadsiz emellerle ve elemlerle mübtela bedbaht nefsim! uyan, aklını başına al.

--------------------------------------------------------------------------------
Ey insan, aklını başına al! hiç mümkün müdür ki, bütün enva-ı mahlukatı sana müteveccihen muavenet ellerini uzattıran ve senin hacetlerine "lebbeyk!" dedirten zat-ı zülcelal seni bilmesin, tanımasın, görmesin?

--------------------------------------------------------------------------------
Rıza-yı küfür, küfür olduğu gibi, zulme rıza da zulümdür.

--------------------------------------------------------------------------------
Ne mutlu o adama ki, kendini bilip haddinden tecavüz etmez.

--------------------------------------------------------------------------------
Her şeyiniz muhafaza ediliyor. her ameliniz yazılmıştır. her hizmetiniz kaydedilmiştir.

--------------------------------------------------------------------------------
Nar ağacı safi bir şarabı hazine-i rahmetten alıp meyvesine yedirir, kendisi çamurlu ve bulanık bir suya kanaat eder.

--------------------------------------------------------------------------------
Yirmi dört saatten yalnız bir saati, beş namaz için halık teala bizden istedi;

--------------------------------------------------------------------------------
Kaderin her şeyi güzeldir, hayırdır. Ondan gelen şer de hayırdır, çirkinlik de güzeldir.

--------------------------------------------------------------------------------
Bazan bir saat tefekkür, bir sene ibadetten daha hayırlı olur.

--------------------------------------------------------------------------------
Geçici, muvakkat sıkıntılara ve sarsıntılara ehemmiyet vermemek lazımdır.

--------------------------------------------------------------------------------
Zahiren çirkin perdeler altında, gayet güzel neticeler var.

--------------------------------------------------------------------------------
Allah´ın sizlere ihsan ettiği ezeli lütfuna karşı secde-i şükrandan başınızı kaldırmayınız.

--------------------------------------------------------------------------------
Çalışınız, çalışınız, çalışınız! ve katiyen inanınız ki, nurun şefaati; nurun duası, nurun hizmeti sizleri kurtaracaktır.

--------------------------------------------------------------------------------
Cenab-ı hak bir abdini severse, dünyayı ona küstürür, çirkin gösterir.

--------------------------------------------------------------------------------
Ecel gizli olduğundan, herbir günde ölmek ihtimali var.

--------------------------------------------------------------------------------
Şükür içinde safi bir iman var; halis bir tevhid bulunur.
avatar
gönülçelen
Üye
Üye

Kadın
Mesaj Sayısı : 5
Yaş : 38
ruh hali :
Kayıt tarihi : 09/04/10

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön


 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz